บริษัท เทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บริษัทฯต้องขอขอบคุณสหภาพแรงงานเทคโนแฟบสัมพันธ์และพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมกันส่งเสริมระ